Artikelindex

Artikel 3. Commissaris Materieel (Commat)

1. Een door het bestuur van de vereniging benoemde Commat treedt op in de haven en op het haventerrein namens het bestuur. Hij/zij draagt zorg voor de noodzakelijke werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van een adequate (dagelijkse) gang van zaken in de haven en op het haventerrein en houdt daarbij namens het bestuur toezicht op handelen dan wel nalaten van leden en gasten verband houdend met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van andere leden en gasten en met de eigendommen van de vereniging.

2. Een Commat is namens het bestuur belast met de navolgende taken en legt daarover verantwoording af aan het bestuur:
a. De Commat draagt zorg voor het handhaven van de geldende wet- en regelgeving en voert besluiten van het bestuur uit, voor zover deze betrekking hebben op leden en bezoekers van de haven en het haventerrein.
b. De Commat adviseert het bestuur over een adequate indeling van de ligplaatsen en van noodzakelijke of gewenste wijzigingen daarvan.
c. De Commat draagt er zorg voor dat een ieder op de hem toegewezen ligplaats zijn/haar boot afmeert en treedt corrigerend op als leden of gasten een andere ligplaats innemen.
d. De Commat adviseert het bestuur inzake gewenst (groot) onderhoud aan eigendommen van de vereniging.
e. De Commat ziet er op toe dat de eigendommen van de vereniging in goede staat blijven. In geval van beschadiging meldt hij dit aan het bestuur, onder vermelding van de oorzaak en/of - indien mogelijk - de naam van de veroorzaker van de schade.
f. De Commat oefent dagelijks toezicht uit op eigendommen van de leden van de vereniging. In geval van (dreigende) schade waarschuwt hij het betreffende lid en neemt de gewenste maatregelen om schade te voorkomen of te beperken.
g. De Commat draagt er zorg voor dat het Nederlandse vlaggenprotocol wordt gevolgd bij de aanwezige vlaggenmast op het haventerrein.
h. De Commat ontvangt geïnteresseerden en licht hen in over de gebruiken en regels bij de vereniging.
3. Indien zich in de haven of op het haventerrein een probleem voordoet, waarbij de Commat niet bevoegd is op te treden, meldt hij dit probleem zo spoedig mogelijk aan het bestuur.

4. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de Commat op te volgen.

5. De Commat kan, in overleg met het bestuur, de toegang tot de haven verbieden aan pleziervaartuigen, die door hun aanblik en/of staat van onderhoud het aanzien van de haven aantasten en/of een gevaar kunnen opleveren voor hun omgeving. Tevens kan de Commat, in overleg met het bestuur, de toegang tot de haven en het haventerrein verbieden aan personen, die handelen in strijd met dit Reglement en de overige reglementen van de vereniging.

6. De Commat heeft, in overleg met het bestuur, het recht vaartuigen, of andere zaken en voorwerpen, die toebehoren aan een lid en die zich in de haven of op het haventerrein bevinden, zonder dat het desbetreffende lid daartoe gerechtigd is, te doen verwijderen op kosten van het desbetreffende lid.