Artikelindex

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'De Sloep', zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 9, lid 2, van het Huishoudelijk Reglement, is vastgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 2 en 3, van de statuten van de Marine Watersport Vereniging (hierna genoemd de vereniging). Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'De Sloep' kan ook Havenreglement 'De Sloep' worden genoemd.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'De Sloep' is van toepassing op personen en pleziervaartuigen, die aanwezig zijn op of in en gebruik maken van terrein, water, steigers, gebouwen, voorzieningen, materieel en materiaal van de vereniging.

3. Onder 'haven en haventerrein' wordt in dit Reglement verstaan de door de vereniging beheerde en geëxploiteerde delen van de haven bij de 'De Sloep' te De Haukes met de bijbehorende terreinen en de daarop en/of daarin aanwezige bouwwerken en voorzieningen. De delen van de haven betreffen de boxen 11 t/m 31 en 84 t/m 140 en de bijbehorende vlotten.

4. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid nadere richtlijnen vast te stellen. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist of handelt het bestuur.

5. Het bestuur kan een Commissie Havens instellen, die uit tenminste drie leden bestaat, waaronder de beheerder van de haven en het haventerrein bij 'De Sloep'. De overige leden van de Commissie Havens worden gekozen en benoemd uit de ligplaatshouders. De Commissie Havens legt verantwoording af aan het bestuur.

6. Alle pleziervaartuigen dienen aan de buitenzijde van een duidelijk leesbare naam te zijn voorzien. Binnenboord dient een leesbare vermelding van naam en adres van de eigenaar of houder te zijn aangebracht.

7. Permanente bewoning van pleziervaartuigen is niet toegestaan.

8. Eventuele vragen en/of klachten kunnen schriftelijk aan het bestuur worden kenbaar gemaakt. Deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het resultaat daarvan wordt schriftelijk aan betrokkene meegedeeld.

9. Namens het bestuur houdt de havenmeester een dagboek bij, waarin worden genoteerd: bezoek van gasten (passanten), gebeurtenissen, incidenten, ongevallen en schades, maatregelen bij bijzondere weersomstandigheden en bijzondere waterstanden en alle overige vermeldenswaardige feiten of maatregelen.

Artikel 2. Aansprakelijkheid