Artikelindex

Artikel 10. Verplichte werkzaamheden in en om de haven

1. Een lid, dat een ligplaats in de haven van de vereniging op basis van jaarstalling is toegewezen, dient per jaar tenminste 20 uren werkzaamheden te verrichten voor de vereniging.

2. De Commissie Havens stelt in overleg met de commissaris materieel een werk- en wachtrooster op. In het geval een lid verhinderd is werkzaamheden te verrichten op de op het rooster vermeldde datum, dan is het toegestaan te ruilen met een andere ligplaatshouder, mits dit vooraf wordt doorgegeven aan de havenmeester en de Commissie Havens.

3. Indien niet aan de jaarlijkse verplichtingen wordt voldaan, conform Art 10.1 zal er in beginsel een sanctie bedrag verschuldigd zijn. Het sanctie bedrag vervalt aan diegenen, die de extra werkzaamheden uitvoert. Dit kunnen zowel werkzaamheden zijn in en om de haven of een eem weekend de functie van havenmeester vervullen. Het sanctiebedrag wordt opgenomen in de tarievenlijst.

4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de dagtekening op de rekening van de penningmeester is ontvangen, dan ontvangt de in gebreke zijnde ligplaatshouder eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

5. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet binnen 30 dagen na dagtekeing van de aanmaning is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwarder en zijn alle voortvloeiende kosten voor rekening van de in gebreke zijnde ligplaatshouder. Bovendien zal de ligplaatshouder onherroepelijk het recht worden ontnomen om nog langer ligplaats te nemen bij de MWV.

6. Indien binnen 30 dagen (Art. 10.5) wel aan de sanctie wordt voldaan maar er een 2e keer ontrekking aan de 'verplichtingen ligplaatsnemer' plaats vind, dan zal onherroepelijk het recht ontnomen worden om nog langer ligplaats te nemen bij de MWV.