Artikelindex

Artikel 3. Contributies, entreegelden, lig- en vaargelden en tarieven

1. De entreegelden voor (buitengewone) leden, de contributies voor (buitengewone) leden, de tarieven inzake lig- en vaargelden, gastenliggelden, elektriciteitstarieven, enz. worden in geval van wijziging door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld.

2a. Contributies en liggelden zijn aan de vereniging verschuldigd en worden, conform het Reglement voor de automatische incassoregeling van contributies,entreegelden, lig-envaargelden, per automatische incasso aan de penningmeester van de vereniging voldaan. Voor het voldoen van facturen ontvangt u via ClubCollect een betaalverzoek van de Marine Watersport Vereniging op het door u opgegeven emailadres. Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.

2b. Facturen ten aanzien van het verschuldigde bedrag voor het lopende verenigingsjaar zullen door de penningmeester verzonden. Nieuwe (buitengewone) leden voldoen het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na de datum van de toegezonden factuur. Aan de vereniging verschuldigde betalingen worden geïnd conform de Incassoregeling (zie bijlage 1 van dit reglement).

2c. In bijzondere gevallen kan, in overleg met het bestuur, worden afgeweken van de
incassoregeling.

3a. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag op 1 januari van het dan lopende verenigingsjaar, of voor de aanvang van een termijn, of voor nieuwe (buitengewone) leden na 30 dagen (wettelijke termijn), door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmaal een herinering.

3b. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum van de herinering is voldaan, dan ontvangt het in gebreke zijnde (buitengewone) lid eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

4. Indien het aan de vereniging verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten, niet binnen een 14 dagen na de datum van de aanmaning is voldaan, wordt door het bestuur de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde (buitengewoon) lid, in welk geval tevens het bepaalde bij artikel 8 lid 1 sub c van de statuten van toepassing is.

5. Het bestuur is conform het bepaalde bij artikel 10 lid 3 van de statuten bevoegd tot het instellen van rechtsvorderingen zonder voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering indien:
a. De ligplaatshouder zijn/haar financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. De ligplaatshouder het pleziervaartuig, ondanks daartoe te zijn aangemaand, niet verwijderen uit de haven.