Artikelindex

Artikel 5. Algemene ledenvergadering

1. Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een agenda vast.

2. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
a. mededelingen van de voorzitter;
b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
c. ingekomen stukken;
d. jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
e. financieel verlag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
f. verslag kascommissie;
g. decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur;
h. kiezen en (her)benoemen van de leden van het bestuur;
i. kiezen en benoemen van leden voor de kascommissie;
j. rondvraag.

3. De agenda voor de algemene ledenvergadering in het najaar, als bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:
a. mededelingen van de voorzitter;
b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
c. ingekomen stukken;
d. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
e. vaststelling van de entreegelden, contributies, lig- en vaargelden en tarieven voor het komende verenigingsjaar;
f. dislocatie van de verenigingsjachten;
g. rondvraag.

4. De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens die vergadering te verda¬gen. Indien bij de bekendmaking van de verdaging de tijd en plaats van de verdaagde vergadering worden meegedeeld, kan de algemene ledenvergadering zonder nadere oproeping bijeenkomen.

5. Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte of ondertekende stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.

6. Bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.