Artikelindex

Artikel 8. Schadecommissie en overige Commissies

1. Schadecommissie: Het bestuur wordt bijgestaan door een schadecommissie, die belast is met het onderzoeken van schade aan de eigendommen van de vereniging en die bestaat uit tenminste drie leden, die worden benoemd door de algemene ledenvergadering. In het geval een schadeonderzoek bijzondere kennis vereist, kan de schadecommissie – in overleg met het bestuur – zich door deskundigen laten bijstaan. Het onderzoeken van het schadegeval geschiedt op verzoek van het bestuur of van het betrokken lid. De schadecommissie rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan het bestuur. Het bestuur besluit vervolgens over de schuldvraag en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties en deelt dit besluit schriftelijk mee aan de schadecommissie en het betrokken lid. Tegen dit besluit van het bestuur kan beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur kan zich voorts laten bijstaan door de navolgende Commissies, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur:
- Commissie Training en opleidingen;
- Commissie Wedstrijden;
- Commissie Jeugdzaken;
- Commissie Evenementen;
- Commissie Havens.

3. De commissies kiezen uit hun midden een vertegenwoordiger naar het bestuur.

4. De vertegenwoordiger van een commissie heeft als aanspreekpunt naar het bestuur, het bestuurslid dat als intermediair voor die commissie is aangewezen.

5. Iedere commissie dient voor het komende kalenderjaar een activiteitenplan op te stellen en deze door tussenkomst van het aangewezen bestuurslid, ter goedkeuring, aan het bestuur te presenteren.

6. Voor het realiseren van het activiteiten plan dient iedere commissie een daartoe strekkende begroting op te maken en deze op aangeven van het aangewezen bestuurslid aan het bestuur voor te leggen.