Artikelindex

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

 -       De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

 -       Het privacyreglement: dit reglement;

 -       Verantwoordelijke: MWV;

-       Beheerder: de secretaris van de MWV;

 -       Webmaster: de webmaster van de MWV;

 -       Verwerker: de vereniging, die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de verantwoordelijke;

 -       Leden/donateurs: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 -       Leden-/donateurs-administratie: de functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen;

 -       Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 -       Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand die een naam op een leden/donateurslijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (artikel 4 AVG);

 -       Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

 -       Leden/donateurs: hiermee worden de leden, buitengewone leden, bijzondere leden Haukes en donateurs van de MWV bedoeld;

 -       Donateurs: hiermee worden de donateurs van de MWV bedoeld;- Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

- Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.