Algemeen

Het bestuur van de Marinewatersport vereniging (hierna te noemen MWV) hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door de MWV worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

De MWV is verplicht om zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de MWV in verband met verenigingsfaciliteiten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de MWV met uw gegevens omgaat kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. U kunt uw vraag of klacht sturen naar:

Marinewatersport vereniging,
Het Nieuwe Diep 34d,
1781AD Den Helder.


Website

De website van de MWV is www.marinewatersport.nl


Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur van de MWV en beschrijft hoe de MWV omgaat met de privacy van haar leden/donateurs. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de MWV.

Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de MWV, de doeleinden van de gegevensverwerking door de MWV en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u lid/donateur bent van de MWV, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om de gegevens die u invult op een inschrijfformulier. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de MWV uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door de MWV zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.


Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.

 -       De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

 -       Het privacyreglement: dit reglement;

 -       Verantwoordelijke: MWV;

-       Beheerder: de secretaris van de MWV;

 -       Webmaster: de webmaster van de MWV;

 -       Verwerker: de vereniging, die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de verantwoordelijke;

 -       Leden/donateurs: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 -       Leden-/donateurs-administratie: de functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen;

 -       Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 -       Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand die een naam op een leden/donateurslijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (artikel 4 AVG);

 -       Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

 -       Leden/donateurs: hiermee worden de leden, buitengewone leden, bijzondere leden Haukes en donateurs van de MWV bedoeld;

 -       Donateurs: hiermee worden de donateurs van de MWV bedoeld;- Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

- Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.


Rechtmatige grondslag

 MWV verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (artikel 6 AVG)

• Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
• Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
• Voor de goede vervulling van de taak die de MWV uitoefent;
• Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.
• Om een ernstige bedreiging aangaande zijn/haar eigendom;
Bijvoorbeeld: In geval van ernstige bedreiging (lekkage/zinken) van de boot van de ligplaatshouder.


Wijze van verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt. Persoonsgegevens van leden/donateurs worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking, het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.
Het nieuwe lid/donateur verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerder genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.


Persoonsgegevens

De MWV verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
- Leden van de vereniging.
- Buitengewone leden van de vereniging
- Bijzondere leden van de vereniging
- Donateurs van de vereniging
- Personen die de MWV om informatie of documentatie hebben verzocht.
- Personen met wie de MWV een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Leden/donateurs worden geregistreerd via de ledenadministratie van de MWV.
Een lid/donateur verstrekt aan de ledenadministratie de volgende gegevens voor verwerking:

• Voornaam, achternaam, roepnaam;
• Man / Vrouw;
• Straat en huisnummer;
• Postcode en woonplaats;
• Land (alleen indien buiten Nederland);
• Telefoonnummer;
• E-mail adres;
• Geboortedatum;
• Rang/Schaal;
• Registratie nummer, Marine nummer, V-account;
• Relatie met de MWV/KM/Defensie;
• Donatie;
• Toestemming voor het verwerken van gegevens


Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

De MWV verstrekt persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het innen van verschuldigde bedragen conform artikel 3 van het Huishoudelijk reglement.
Afhankelijk van de toegekende permissies hebben leden van het bestuur en de ledenadministratie toegang tot persoonsgegevens van leden/donateurs. Bestuursleden en ledenadministratie die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Persoonsgegevens van leden/donateurs worden uitsluitend verstrekt in het kader van verenigingsactiviteiten en voor zover deze in overeenstemming zijn met eerder genoemde doeleinden.


Beveiliging

De MWV draagt zorg voor de nodige voorzieningen van organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in Dropbox van de MWV, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Rechten van leden / donateurs

 De leden/donateurs/donateurs hebben de volgende rechten:

Recht op informatie:

Leden/donateurs hebben het recht om aan de MWV te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

  • Inzage recht:

Leden/donateurs hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

  • Correctierecht:

Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan een lid/donateur een verzoek indienen bij de MWV om dit te corrigeren.

  • Recht van verzet:

Leden/donateurs hebben het recht de MWV te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

  • Recht om vergeten te worden:

In gevallen waar leden/donateurs toestemming hebben gegeven om persoonsgegevens te verwerken, hebben leden/donateurs het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen.

  • Recht op bezwaar:

Leden/donateurs hebben het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De MWV zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.


Website

De website kan foto materiaal en teksten bevatten die de MWV organiseert of heeft georganiseerd. Indien u aangeeft of heeft aangegeven dat u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s met uw afbeelding, zullen foto’s waarop u zichtbaar bent, niet worden geplaatst.


 Private logging

De MWV gebruikt op haar website www.marinewatersport.nl geen webformulieren waarop gegevens automatisch worden vastgelegd.


Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. De webmaster/administrator zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere bestuursleden/donateurs van de MWV worden afdoende beveiligd.


Slotbepalingen

 In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de MWV. Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement.

Wijzigingen van en aanvullingen op het privacyreglement worden door de Algemene Leden vergadering vastgesteld.


 Vaststelling

Dit privacyreglement is bekend gesteld op de Algemene Leden Vergadering van 28 maart 2019 en is in werking getreden op 13 maart 2019.