Artikelindex

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'Albatros', zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 9, lid 2, van het Huishoudelijk Reglement, is vastgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 2 en 3, van de statuten van de Marine Watersportvereniging (hierna genoemd de vereniging). Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'Albatros' kan ook Havenreglement 'Albatros' worden genoemd.

2. Het Reglement voor de Haven en het Haventerrein bij de 'Albatros' is van toepassing op personen en pleziervaartuigen, die aanwezig zijn op of in en gebruik maken van terrein, water, steigers, gebouwen, voorzieningen, materieel en materiaal van de vereniging.

3. Onder 'haven en haventerrein' wordt in dit Reglement verstaan de door de vereniging beheerde en geëxploiteerde haven bij de 'Albatros' met de bijbehorende terreinen en de daarop en/of daarin aanwezige bouwwerken en voorzieningen.
De afmetingen van de boxen in de haven bij de 'Albatros' en de benodigde vrije uitvaart laten het niet toe dat er schepen ligplaats nemen, die een lengte over alles van 11 meter overschrijden met uitzondering van de boxen 6-1 tot en met 6-7, welke een maximale lengte hebben van 11,50 meter. Voor schepen die op 12-09-2011 reeds een ligplaats hadden geldt een dispensatie van deze regeling.
Indien de genoemde boxen vol liggen met schepen tot 11,50 meter zullen nieuwe verzoeken om een ligplaats voor schepen van 11 tot 11,50 meter op de wachtlijst geplaatst worden.

4. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid nadere richtlijnen vast te stellen. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist of handelt het bestuur.

5. Alle pleziervaartuigen dienen aan de buitenzijde van een duidelijk leesbare naam te zijn voorzien. Binnenboord dient een leesbare vermelding van naam en adres van de eigenaar of houder te zijn aangebracht.

6. Permanente bewoning van pleziervaartuigen is niet toegestaan.

7. Eventuele vragen en/of klachten kunnen schriftelijk aan het bestuur worden kenbaar gemaakt. Deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het resultaat daarvan wordt schriftelijk aan betrokkene meegedeeld.

8. Het bestuur en de havenmeester(s) houden een dagboek bij, waarin worden genoteerd: bezoek van gasten (passanten), gebeurtenissen, incidenten, ongevallen en schades, maatregelen bij bijzondere weersomstandigheden en bijzondere waterstanden en alle overige vermeldenswaardige feiten of maatregelen.