Artikelindex

Artikel 4. Toewijzen, vervallen en ontnemen van ligplaatsen

1. Indien het bestuur heeft besloten een lid, op basis van beschikbaarheid een ligplaats toe te wijzen gebeurt dit met inachtneming het bepaalde in artikel 1, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zijn wensen.

2. Indien een lid zijn pleziervaartuig verkoopt en onmiddellijk vervangt door een ander pleziervaartuig, wordt hem zo nodig en op basis van beschikbaarheid een andere ligplaats toegewezen met inachtneming het bepaalde in artikel 1, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zijn wensen. In het geval er geen geschikte ligplaats beschikbaar is, wordt hij op een wachtlijst voor een ligplaats geplaatst.

3. Indien er een wachtlijst, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, bestaat, dan geschiedt de toewijzing van een andere of een nieuwe ligplaats volgens de volgorde:
a. andere ligplaats voor een lid, dat reeds een ligplaats heeft gehad, in de volgorde van de desbetreffende wachtlijst;
b. nieuwe ligplaats voor een ligplaatsaanvrager, die als hoogste op de wachtlijst staat en die door het bestuur is toegelaten als lid.

4. Bij het bepalen van een geschikte ligplaats voor een pleziervaartuig worden de afmetingen ervan als volgt bepaald:
- lengte: de 'lengte over alles', d.w.z. inclusief de preekstoel en/of een (niet in te nemen) boegspriet, aangehangen roer, of aangehangen volgboot, of andere (vaste) voor- of achterwaarts uitstekende delen;
- breedte: de 'breedte over alles', d.w.z. inclusief zijzwaarden of andere (vaste) uitstekende delen;
- een volgboot (of bijboot) is een vaartuig, dat niet langer is dan 3,5 meter.

5. Na het toewijzen en het aanvaarden van een ligplaats is het jaarlijkse liggeld verschuldigd. Indien de toewijzing plaatsvindt in de loop van het vaarseizoen, beslist het bestuur over het bedrag van het verschuldigde liggeld. Het is een lid niet toegestaan de toegewezen ligplaats ter beschikking te stellen aan een ander.

6. Het recht van een lid gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats vervalt:
a. in het geval het lidmaatschap wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 8 van de statuten;
b. in het geval het lid zijn pleziervaartuig verkoopt en niet onmiddellijk vervangt;
c. in het geval het lid het verschuldigde liggeld niet voldoet, na daartoe door de penningmeester schriftelijk te zijn gemaand;
d. in het geval het pleziervaartuig van het lid, naar het oordeel van het bestuur, in een zodanige verwaarloosde toestand verkeert, dat daardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd, en het desbetreffende lid, na door het bestuur bij aangetekend schrijven te zijn gemaand tot het verbeteren van de toestand van het pleziervaartuig, daaraan binnen een maand geen gevolg heeft gegeven.

7. Het bestuur is bevoegd een lid, dat herhaaldelijk in strijd handelt met het bepaalde in dit Reglement en de overige reglementen van de vereniging, het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats al of niet tijdelijk te ontnemen en hem de toegang tot de haven en het haventerrein te ontzeggen. Het desbetreffende lid wordt hiervan door het bestuur schriftelijk en met opgaaf van redenen mededeling gedaan.

8. Indien een lid, van wie het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats is vervallen of ontnomen, niet zelf zijn pleziervaartuig binnen een maand verwijdert uit de ligplaats en/of uit de haven, dan is het bestuur bevoegd het desbetreffende pleziervaartuig te verwijderen op kosten van dat lid. Daarbij blijft het desbetreffende lid het niet betaalde liggeld verschuldigd of vindt er geen gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde liggeld plaats. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verplaatsen of elders doen verblijven van het pleziervaartuig en betracht de nodige zorgvuldigheid teneinde het ontstaan van schade zo veel mogelijk te voorkomen.

9. Indien een lid, van wie het recht gebruik te maken van de aan hem toegewezen ligplaats is vervallen of ontnomen, in gebreke blijft het aan de vereniging verschuldigde te betalen, dan komen ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het innen van de vordering van de vereniging ten laste van dat lid.