Artikelindex

Artikel 5. Gebruik van de haven en het haventerrein

1. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, is gehouden de rust en orde niet te verstoren en zich te onthouden van gedragingen, die hinder veroorzaken voor of aanstoot geven aan anderen.

2. Een ieder, die zich in de haven of op het haventerrein bevindt, is gehouden zo nodig en zo mogelijk hulp te verlenen in geval er gevaarlijke situaties ontstaan of dreigen te ontstaan ten gevolgen van storm, brand of enig ander onheil.

3. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht bij het afmeren in of het verlaten van een ligplaats de aanwijzingen van de Commat op te volgen.

4. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht te zorgen dat zijn pleziervaartuig aan deugdelijke landvasten afgemeerd ligt en wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naast liggende pleziervaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen. Elk pleziervaartuig behoort met voldoende stootwillen te zijn uitgerust, die in goede staat en van de juiste afmetingen zijn. Wordt aan een en ander, naar het inzicht van de Commat, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de eigenaar of houder van het desbetreffende pleziervaartuig.

5. Werkzaamheden aan het pleziervaartuig welke hinder en/of schade kunnen veroorzaken en/of gevaarlijk zijn voor derden mogen in de haven of op het haventerrein niet worden uitgevoerd.

6. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht, bij afwezigheid de datum van vertrek en de vermoedelijke datum van terugkomst van zijn pleziervaartuig bij de Commat te melden. Bij terugkomst op een eerdere datum is het noodzakelijk de Commat hiervan tenminste 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, zodat deze in de gelegenheid is de ligplaats vrij te maken. Tijdens de periode van afwezigheid is de Commat gerechtigd de vrijgekomen ligplaats te benutten voor een ander pleziervaartuig al of niet van een gast.

7. Het is niet toegestaan:
een andere ligplaats te kiezen dan die door het bestuur of de havenmeester is aangewezen;
- met een bijboot of een volgboot een ligplaats in te nemen; surfplanken dienen aan boord van het pleziervaartuig te worden genomen;
- voorzieningen, installaties of andere inventaris van de vereniging te beschadigen of daaraan op eigen initiatief veranderingen aan te brengen;
- de haven of het haventerrein in welke vorm dan ook te verontreinigen, bijvoorbeeld door het gebruiken van een toilet met afvoer op het buitenwater, het lozen van vervuild bilgewater, oliën, verfresten of andere chemicaliën, etc.; bij opzettelijke lozingen wordt door het bestuur aangifte gedaan bij de politie;
- huishoudelijk en ander afval, afkomstig van het pleziervaartuig, achter te laten op de steigers of op het haventerrein van de vereniging;
werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten aan pleziervaartuigen of aan installaties en apparaten daarin, indien daarbij gevaar kan ontstaan van brand of ontploffing;
- motoren zodanig lang te laten draaien, dat dit hinder veroorzaakt;
- 'stroom te draaien' met een aggregaat in het pleziervaartuig of op de steigers;
- bijboten of andere zaken zodanig te plaatsen op de steigers, dat daardoor de vrije doorgang wordt belemmerd;
- in of in de nabijheid van de haven snel te varen en/of golfslag te veroorzaken;
- in de haven met zeiljachten, welke voorzien zijn van een motor, te zeilen;
- vallen van zeiljachten hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te doen veroorzaken;
- radio- of TV-apparaten zodanig te gebruiken, dat deze buiten het eigen pleziervaartuig hoorbaar zijn (max. 52 dB);
- leidingwater te gebruiken voor wassen en/of schoonspoelen (met uitzondering van het ontzilten) van het pleziervaartuig;
- niet aangelijnde honden mee te brengen op het haventerrein, in de club ark en/of op de steigers; honden dienen buiten het haventerrein te worden uitgelaten;
- te vissen in het water van de haven, zodanig dat daardoor de doorvaart van anderen wordt gehinderd;
- te barbecueën op pleziervaartuigen in de haven of op de steigers;
- in de haven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur;
- op zijn pleziervaartuig, zonder toestemming van het bestuur, aanduidingen te bevestigen, die verkoop van het schip beogen; verkoopaanduidingen kunnen, na verkregen toestemming daartoe van het bestuur, geplaatst worden op de daartoe bestemde plaats in de club ark;
- bromfietsen en fietsen op het haventerrein buiten de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren;
- tenten of caravans, zonder toestemming van het bestuur, op het haventerrein te plaatsen.