Artikelindex

Artikel 6. Gebruik van de pleziervaartuigen van de vereniging

1. De open zeilboten, kajuitzeiljachten en de motorboten van de vereniging zijn gedurende het door het bestuur vastgestelde watersportseizoen, tegen betaling van de vastgestelde vergoeding beschikbaar voor de leden, buitengewone leden en donateurs.

2. Een (buiten)gewoon lid of donateur, dat/die als schipper over een pleziervaartuig wenst te beschikken, laat zich daartoe inschrijven in het daarvoor bestemde register. Het inschrijven kan slechts geschieden indien het (buiten)gewone lid zijn financiële verplichtingen aan de vereniging heeft voldaan en op vertoon van het lidmaatschapsbewijs en het vereiste brevet.

3. Met in achtneming van het vorige lid van dit artikel zal, in het geval er meerdere inschrijvers zijn, bij toewijzing van pleziervaartuigen, de volgende volgorde worden gehanteerd:
a. leden;
b. buitengewone leden
b. donateurs.

4. Toewijzing pleziervaartuigen in de vakantieperioden:
a. Het bestuur stelt per kalenderjaar de vakantieperioden en de sluitingsdatum voor inschrijving vast.
b. Indien er meer inschrijvers voor dezelfde periode zijn en de aanvragers tonen aan dat zij hun vakantieperiode niet kunnen wijzigen, dan beslist het lot.
c. Bij toewijzing voor het volgende jaar komen diegenen die bij de voorgaande toewijzing zijn uitgeloot het eerst in aanmerking voor toewijzing.
d. Na de toewijzing voor de vakantieperioden worden de inschrijvingen voor de pleziervaartuigen, die niet zijn volgeboekt, op volgorde van aanvraag gehonoreerd.

5. Eén of meerdaagse georganiseerde evenementen:
a. Het bestuur stelt per kalenderjaar de inschrijvingsdatum voor dit soort evenementen vast.
b. Aan de hand van de binnengekomen aanvragen worden pleziervaartuigen toegewezen.
c. Bij meerdere aanvragen beslist het lot, waarbij leden die bij een voorgaand evenement waren uitgeloot het eerst in aanmerking komen.
d. Het bestuur is bevoegd pleziervaartuigen te reserveren voor dit soort evenementen.
e. Na toewijzing van pleziervaartuigen voor dit soort evenementen worden de pleziervaartuigen, die niet zijn toegewezen, op volgorde van aanvraag toegewezen, ongeacht of er dan aan het evenement wordt deelgenomen.

6. Niet gebruiken van een toegewezen pleziervaartuig:
a. Indien een pleziervaartuig is toegewezen, maar niet zal worden gebruikt, dient de schipper het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk te informeren. Vaargelden blijven echter verschuldigd, tenzij het pleziervaartuig aan een ander (buitengewoon) lid of donateur wordt toegewezen. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
b. Indien één uur na het tijdstip van toewijzing van een open pleziervaartuig geen kennisgeving binnen is, wordt het pleziervaartuig wederom ter beschikking gesteld.

7. Indien een vaartocht later wordt beëindigd dan het tijdstip van toewijzing, kan de schipper, ter beoordeling van het bestuur, worden aangesproken voor de door zijn aflosser gemaakte kosten voortvloeiende uit zijn handelingen.

8. Verantwoordelijkheden van de schipper:
a. Bij het aan boord komen onderzoekt de schipper of het pleziervaartuig en de inventaris in goede staat verkeren en vermeldt dit, eventueel met de bijzonderheden, op de inventarislijst van zijn voorganger. Een afschrift van deze lijst dient te worden opgestuurd aan het bestuur.
b. De schipper is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het pleziervaartuig en de inventaris.
c. Aanwijzingen met betrekking tot het vaartuig, door of namens het bestuur gegeven, dienen door de schipper te worden opgevolgd.
d. De schipper dient het scheepsjournaal en het motorjournaal op de voorgeschreven wijze, in het betreffende journaal aangegeven, bij te houden.
e. Indien schadevaren ontstaat met andere schepen en/of eigendommen van derden, zorgt de schipper, onverminderd het in lid 9 van dit artikel bepaalde, dat daarvan door een bevoegde instantie proces-verbaal wordt opgemaakt.

9. Onverminderd het vermelden in het scheepsjournaal dient de schipper telefonisch aan het bestuur kennis te geven van:
a. Vertraging tijdens vaartochten waardoor de ingeschreven tijdsduur zal worden overschreden;
b. Elk geval van schadevaren;
c. Schade of gebreken waardoor de toestand van het pleziervaartuig nadelig wordt beïnvloed;
d. Ongevallen overkomen aan personen;
e. Verleende assistentie aan het vaartuig waaruit kosten kunnen voortvloeien; De kosten van deze telefonische berichten komen voor rekening van de schipper.

10. Voor rekening van de schipper komen, behalve de kosten van eventuele schade aan het pleziervaartuig en/of de inventaris (zulks ter beoordeling van het bestuur), de kosten genoemd in lid 9 van dit artikel, alsmede brug-, sluis-, kanaal-, haven- en kadegelden, sleeplonen, kosten van loodsen, kosten van brandstof en dergelijke.

11. Met de pleziervaartuigen van de vereniging kan worden deelgenomen aan (trainings-) wedstrijden, mits het bestuur daarmee heeft ingestemd.
(Buitengewone) leden, die deelnemen aan wedstrijden of tochten, waarbij zij de vereniging vertegenwoordigen, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van door het bestuur vooraf bepaalde kosten. De prijzen gewonnen in dergelijke evenementen zijn eigendom van de vereniging.