Artikelindex


Artikel 1. Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam: 'Marine Watersportvereniging' en is gevestigd te Den Helder. De verkorte naam luidt: MWV.

2. De vereniging is opgericht op zeventien september negentienhonderd negenenveertig.


Artikel 2. Doel

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het beoefenen van de watersport, zowel in het algemeen als van de zeil- en motorbootsport in het bijzonder, een en ander ongeacht of dit in wedstrijd- dan wel in recreatief of in toeristisch verband geschiedt.

2. Zij tracht dit doel op niet commerciële wijze te bereiken door:
a. het beheren en exploiteren van twee jachthavens met de daarbij behorende accommodaties en voorzieningen;
b. het verlenen van diensten aan gebruikers van de jachthaven en aan de gebruikers van de pleziervaartuigen van de vereniging;
c. het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging;
d. het beleggen van vergaderingen en andere bijeenkomsten, alsmede het organiseren van lezingen en cursussen;
e. het geven van voorlichting, inlichtingen en adviezen aan de leden, alsmede aan publiek- en privaatrechtelijke organisaties en het samenwerken met deze organisaties;
f. het organiseren van toertochten, wedstrijden en andere evenementen;
g. het onder toezicht van deskundigen (doen) bekwamen van de leden in het beoefenen van de watersport en het daartoe beschikbaar stellen van de accommodatie en andere middelen;
h. het verrichten van al hetgeen verder kan strekken tot het op wettige en geoorloofde wijze (doen) beoefenen van de watersport.


Artikel 3. Geldmiddelen

1. De inkomsten van der vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van leden en buitengewone leden, liggelden en vaargelden voor pleziervaartuigen, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.

2. De wijze van vaststelling van entreegelden, contributies, liggelden, vaargelden en overige tarieven, alsmede het tijdstip van de betaling der entreegelden, contributies, liggelden en overige kosten zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.


Artikel 4. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.


Artikel 5. Lidmaatschap

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Tevens kent de vereniging buitengewone leden en als bijzondere leden ligplaatshouders van De Haukes haven.

2. Een gewoon lid is een meerderjarige, natuurlijk persoon, die (voormalig) werknemer is van het Ministerie van Defensie en die als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

3. Een erelid is een natuurlijk persoon, die geen lid is van de vereniging, maar zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een lid van verdienste is een gewoon lid, dat zich voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Buitengewone leden kunnen zijn:
a. Partner lid: echtgenote/echtgenoot of geregistreerd partner van een (tijdens het lidmaatschap overleden) (buiten)gewoon lid;
b. Jeugdlid: minderjarig kind van een (tijdens het lidmaatschap overleden) gewoon lid, dan wel minderjarige medewerker van Defensie;
c. Militairen van buitenlandse Defensieonderdelen;
d. Donateurs, die tenminste vijf opeenvolgende jaren de vereniging actief in haar doel hebben gesteund;
e. Kinderen, die jeugdlid waren en meerderjarig zijn.

6. Onder bijzondere leden wordt verstaan: houders van een ligplaats bij de MWV in De Haukes haven, die niet op een andere wijze lid zijn van de vereniging. Zij hebben geen andere rechten en plichten jegens de vereniging, dan die zijn vermeld in het Jachthavenreglement 'De Sloep' van De Haukes.

7. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt of worden daaronder verstaan leden van verdienste en gewone leden.


Artikel 6. Verkrijging lidmaatschap

1. Een meerderjarige, natuurlijk persoon dient om als gewoon lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur.

2. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen of betrokkenen als gewoon lid wordt toegelaten.

3. Een gewoon lid kan ten aanzien van zijn echtgenote (echtgenoot), of geregistreerd partner om als partner lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur. Tevens kan een gewoon lid schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur ten aanzien van zijn minderjarige kinderen om als jeugdlid te kunnen worden toegelaten.

4. Militairen van buitenlandse Defensieonderdelen, alsmede donateurs, die tenminste vijf opeenvolgende jaren de vereniging actief in haar doel hebben gesteund, dienen om als buitengewoon lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur.

5. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen of betrokkene, als genoemd in de leden 3 en 4 van dit artikel, als buitengewoon lid wordt toegelaten.

6. Nieuwe gewone leden en nieuwe buitengewone leden worden als zodanig in het ledenregister ingeschreven.

7. Bij afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, door het bestuur wordt hiervan aan betrokkene schriftelijk en met redenen omkleed mededeling gedaan.

8. Tegen een besluit van het bestuur tot afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, kan de betrokkene geen beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
Na afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, wordt betrokkene niet opnieuw toegelaten.


Artikel 7. Rechten en plichten der leden

1. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Leden van verdienste en gewone leden hebben daar ieder één stem. Buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.

2. Een opgezegd of een ontzet (geroyeerd) lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering tijdens het agendapunt, waarin zijn beroep tegen het besluit tot het opzeggen van of het ontzetten uit het lidmaatschap wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

3. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben het recht voorstellen in te dienen voor behandeling in de algemene ledenvergadering. Een voorstel moet tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal, duidelijk geformuleerd worden ingediend bij het bestuur. Buitengewone leden hebben dat recht niet.

4. Leden en buitengewone leden zijn verplicht tot naleving van het bepaalde in de statuten en de reglementen, mede inhoudende de plicht tot naleving van de besluiten van de algemene ledenvergadering, alsmede van het bestuur, de commissies en de havenmeester(s), voor zover deze besluiten voortvloeien uit een door de algemene ledenvergadering daartoe verleende bevoegdheid.


Artikel 8. Beëindiging lidmaatschap en schorsing

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van een lid, behoudens overgang van het lidmaatschap krachtens erfrecht op de echtgeno(o)t(e) van de overledene;
b. door schriftelijke opzegging door een lid tegen het einde van een verenigingsjaar, indien deze vóór één december van dat jaar door het bestuur is ontvangen;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, indien een lid niet (meer) voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap, voorts indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door schriftelijke mededeling van ontzetting (royement) uit het lidmaatschap door het bestuur van het lid, dat handelt in strijd met de statuten, de reglementen, of de besluiten van de vereniging of anderszins de belangen van de vereniging en/of haar leden schaadt.

2. Het besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt betrokkene per aangetekend schrijven en met redenen omkleed medegedeeld, waarna betrokkene zijn rechten als lid niet kan uitoefenen en geen functie in de vereniging kan bekleden.

3. Tegen een besluit van het bestuur tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap kan betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de mededeling daarvan beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid, dat ontzet is uit het lidmaatschap, geschorst.

5. De algemene ledenvergadering beslist op voormeld beroep tegen het besluit tot opzegging van of tot ontzetting uit het lidmaatschap met een meerderheid van tenminste twee derde van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen.


Artikel 9. Bestuur

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, van wie er drie de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Met inachtneming van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald, wordt het aantal leden van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2. De leden van het bestuur van de vereniging worden uit de leden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering:
a. na een voordracht, opgesteld door het bestuur;
b. na een voordracht één of meer leden, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze met zijn kandidaatstelling instemt.
Buitengewone leden kunnen niet worden gekozen.

3. Het bestuur kiest en benoemt uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

4. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen en benoemd met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt er gestemd op de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

5. De leden van het bestuur worden gekozen en benoemd voor de duur van ten hoogste drie jaren en treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. De leden van het bestuur, die volgens dit rooster aftreden, kunnen terstond voor een volgende periode van drie jaren worden herkozen en herbenoemd.

6. In tussentijdse vacatures van het bestuur wordt voorzien door de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

7. Ieder bestuurslid is jegens de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen en door hem aanvaarde taak. De functies van de bestuursleden worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.


Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur bestuurt de vereniging met inachtneming van het bepaalde in de statuten en reglementen en legt daaromtrent verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien kunnen twee leden van het bestuur gezamenlijk, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen en dientengevolge binden, mits de financiële gevolgen daarvan zijn voorzien in de begroting.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten voor het (ver-)bouwen van accommodaties van de vereniging, overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen en pleziervaartuigen, tenzij de algemene ledenvergadering daarmee heeft ingestemd met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het instellen van rechtsvorderingen behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering, tenzij het spoedeisende en/of eenvoudige zaken betreft.

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en door de havenmeester(s), die door het bestuur worden benoemd.

5. Indien het aantal leden van het bestuur beneden het in artikel 9 lid 1 bedoelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande dat het dient te bevorderen dat in bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien.


Artikel 11. Beëindiging lidmaatschap bestuur

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, zoals bepaald in artikel 8;
b. na ommekomst van de periode voor de duur waarvan het bestuurslid is benoemd;
c. door het opzeggen of ontslag nemen van het bestuurslid, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
d. door ontslag door de algemene vergadering;
e. wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.


Artikel 12. Algemene ledenvergadering

1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt door het bestuur de algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en bestuur, alsmede over de financiële jaarstukken (balans en staat van inkomsten en uitgaven) van het afgelopen verenigingsjaar.

3. Het bestuur roept jaarlijks in het najaar een tweede algemene ledenvergadering bijeen, waarin het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar aan de algemene ledenvergadering voorlegt. Het bestuur kan voorts, zo dikwijls als hij dat nodig acht, een algemene ledenvergadering bijeen roepen.

4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe van tenminste twintig stemgerechtigde leden. Indien door het bestuur na veertien dagen geen gevolg is gegeven aan dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeen roepen en in de leiding van die vergadering voorzien.

5. De oproeping voor een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk of digitaal en tenminste eenentwintig dagen voor de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de te behandelen agendapunten. Andere dan de vermelde agendapunten worden niet behandeld, tenzij het voorstellen van leden betreft als bepaald in artikel 7 lid 3 of indien het bestuur heeft ingestemd met het behandelen van agendapunten, die tenminste drie werkdagen voor de vergadering schriftelijk of digitaal zijn ingediend bij het bestuur.

6. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van tenminste zeven dagen.

7. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, dechargeert het bestuur van het gevoerde beleid en bestuur en verleent goedkeuring aan de daartoe opgemaakte financiële jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar. In de algemene ledenvergadering in het najaar, genoemd in lid 3 van dit artikel, wordt de begroting voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.

8. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, benoemt een kascommissie, die bestaat uit drie leden, die lid zijn van de vereniging en geen deel uitmaken van het bestuur.

9. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

10. In de algemene ledenvergadering geschiedt het stemmen over personen schriftelijk en over zaken mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.


Artikel 13. Reglementen

1. Het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. De algemene ledenvergadering stelt voorts reglementen vast voor alle zaken, die nadere regeling behoeven. De vaststelling van een reglement of van een wijziging daarin geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bepalingen in reglementen, die strijdig zijn met de wet of de statuten, zijn niet verbindend.

3. Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement of van een reglement wordt door het bestuur, of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3, tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal aan de leden toegezonden.


Artikel 14. Wijziging statuten

1. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen in een algemene ledenvergadering met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. in de oproeping tot de algemene ledenvergadering wordt vermeld dat in die vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde wordt gesteld;
b. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt schriftelijk of digitaal ingediend door het bestuur of door tenminste twintig stemgerechtigde leden;
c. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden;
d. het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat deze bij notariële akte zijn verleden.

3. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, alsmede een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten ten kantore van het door de Kamer van Koophandel voor Xxxxxx gehouden handelsregister.


Artikel 15. Ontbinding van de vereniging

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 14 lid 1.

2. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar zaken en/of vermogen nodig is.

4. De algemene ledenvergadering kan besluiten een eventueel positief liquidatiesaldo te verdelen onder de leden van de vereniging, voor zover deze leden al hun verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.

5. Een eventueel positief liquidatiesaldo kan ook worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

6. Bij gebreke van zodanige besluiten van de algemene ledenvergadering als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel wordt door de vereffenaars op overeenkomstige wijze bestemming gegeven aan het liquidatiesaldo.


16. Slotbepaling

In gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 23 oktober 2014 te Den Helder, notarieel verleden op 26 november 2014 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 27 november 2014.