Artikelindex

Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur bestuurt de vereniging met inachtneming van het bepaalde in de statuten en reglementen en legt daaromtrent verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien kunnen twee leden van het bestuur gezamenlijk, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen en dientengevolge binden, mits de financiële gevolgen daarvan zijn voorzien in de begroting.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten voor het (ver-)bouwen van accommodaties van de vereniging, overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen en pleziervaartuigen, tenzij de algemene ledenvergadering daarmee heeft ingestemd met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het instellen van rechtsvorderingen behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering, tenzij het spoedeisende en/of eenvoudige zaken betreft.

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en door de havenmeester(s), die door het bestuur worden benoemd.

5. Indien het aantal leden van het bestuur beneden het in artikel 9 lid 1 bedoelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande dat het dient te bevorderen dat in bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien.