Artikelindex

Artikel 11. Beëindiging lidmaatschap bestuur

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, zoals bepaald in artikel 8;
b. na ommekomst van de periode voor de duur waarvan het bestuurslid is benoemd;
c. door het opzeggen of ontslag nemen van het bestuurslid, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
d. door ontslag door de algemene vergadering;
e. wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.