Artikelindex

Artikel 12. Algemene ledenvergadering

1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt door het bestuur de algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en bestuur, alsmede over de financiële jaarstukken (balans en staat van inkomsten en uitgaven) van het afgelopen verenigingsjaar.

3. Het bestuur roept jaarlijks in het najaar een tweede algemene ledenvergadering bijeen, waarin het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar aan de algemene ledenvergadering voorlegt. Het bestuur kan voorts, zo dikwijls als hij dat nodig acht, een algemene ledenvergadering bijeen roepen.

4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe van tenminste twintig stemgerechtigde leden. Indien door het bestuur na veertien dagen geen gevolg is gegeven aan dit verzoek, kunnen de verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeen roepen en in de leiding van die vergadering voorzien.

5. De oproeping voor een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk of digitaal en tenminste eenentwintig dagen voor de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de te behandelen agendapunten. Andere dan de vermelde agendapunten worden niet behandeld, tenzij het voorstellen van leden betreft als bepaald in artikel 7 lid 3 of indien het bestuur heeft ingestemd met het behandelen van agendapunten, die tenminste drie werkdagen voor de vergadering schriftelijk of digitaal zijn ingediend bij het bestuur.

6. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van tenminste zeven dagen.

7. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, dechargeert het bestuur van het gevoerde beleid en bestuur en verleent goedkeuring aan de daartoe opgemaakte financiële jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar. In de algemene ledenvergadering in het najaar, genoemd in lid 3 van dit artikel, wordt de begroting voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.

8. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit artikel, benoemt een kascommissie, die bestaat uit drie leden, die lid zijn van de vereniging en geen deel uitmaken van het bestuur.

9. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

10. In de algemene ledenvergadering geschiedt het stemmen over personen schriftelijk en over zaken mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.