Artikelindex

Artikel 13. Reglementen

1. Het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. De algemene ledenvergadering stelt voorts reglementen vast voor alle zaken, die nadere regeling behoeven. De vaststelling van een reglement of van een wijziging daarin geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bepalingen in reglementen, die strijdig zijn met de wet of de statuten, zijn niet verbindend.

3. Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement of van een reglement wordt door het bestuur, of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3, tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal aan de leden toegezonden.