Artikelindex

Artikel 14. Wijziging statuten

1. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen in een algemene ledenvergadering met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. in de oproeping tot de algemene ledenvergadering wordt vermeld dat in die vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde wordt gesteld;
b. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt schriftelijk of digitaal ingediend door het bestuur of door tenminste twintig stemgerechtigde leden;
c. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden;
d. het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat deze bij notariële akte zijn verleden.

3. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, alsmede een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten ten kantore van het door de Kamer van Koophandel voor Xxxxxx gehouden handelsregister.