Artikelindex

Artikel 15. Ontbinding van de vereniging

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 14 lid 1.

2. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar zaken en/of vermogen nodig is.

4. De algemene ledenvergadering kan besluiten een eventueel positief liquidatiesaldo te verdelen onder de leden van de vereniging, voor zover deze leden al hun verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.

5. Een eventueel positief liquidatiesaldo kan ook worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

6. Bij gebreke van zodanige besluiten van de algemene ledenvergadering als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel wordt door de vereffenaars op overeenkomstige wijze bestemming gegeven aan het liquidatiesaldo.