Artikelindex

16. Slotbepaling

In gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 23 oktober 2014 te Den Helder, notarieel verleden op 26 november 2014 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 27 november 2014.