Artikelindex

Artikel 2. Doel

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het beoefenen van de watersport, zowel in het algemeen als van de zeil- en motorbootsport in het bijzonder, een en ander ongeacht of dit in wedstrijd- dan wel in recreatief of in toeristisch verband geschiedt.

2. Zij tracht dit doel op niet commerciële wijze te bereiken door:
a. het beheren en exploiteren van twee jachthavens met de daarbij behorende accommodaties en voorzieningen;
b. het verlenen van diensten aan gebruikers van de jachthaven en aan de gebruikers van de pleziervaartuigen van de vereniging;
c. het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging;
d. het beleggen van vergaderingen en andere bijeenkomsten, alsmede het organiseren van lezingen en cursussen;
e. het geven van voorlichting, inlichtingen en adviezen aan de leden, alsmede aan publiek- en privaatrechtelijke organisaties en het samenwerken met deze organisaties;
f. het organiseren van toertochten, wedstrijden en andere evenementen;
g. het onder toezicht van deskundigen (doen) bekwamen van de leden in het beoefenen van de watersport en het daartoe beschikbaar stellen van de accommodatie en andere middelen;
h. het verrichten van al hetgeen verder kan strekken tot het op wettige en geoorloofde wijze (doen) beoefenen van de watersport.