Artikelindex

Artikel 3. Geldmiddelen

1. De inkomsten van der vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van leden en buitengewone leden, liggelden en vaargelden voor pleziervaartuigen, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.

2. De wijze van vaststelling van entreegelden, contributies, liggelden, vaargelden en overige tarieven, alsmede het tijdstip van de betaling der entreegelden, contributies, liggelden en overige kosten zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.