Artikelindex

Artikel 5. Lidmaatschap

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Tevens kent de vereniging buitengewone leden en als bijzondere leden ligplaatshouders van De Haukes haven.

2. Een gewoon lid is een meerderjarige, natuurlijk persoon, die (voormalig) werknemer is van het Ministerie van Defensie en die als zodanig door het bestuur is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

3. Een erelid is een natuurlijk persoon, die geen lid is van de vereniging, maar zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een lid van verdienste is een gewoon lid, dat zich voor de vereniging of voor de watersport in het algemeen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering is benoemd met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Buitengewone leden kunnen zijn:
a. Partner lid: echtgenote/echtgenoot of geregistreerd partner van een (tijdens het lidmaatschap overleden) (buiten)gewoon lid;
b. Jeugdlid: minderjarig kind van een (tijdens het lidmaatschap overleden) gewoon lid, dan wel minderjarige medewerker van Defensie;
c. Militairen van buitenlandse Defensieonderdelen;
d. Donateurs, die tenminste vijf opeenvolgende jaren de vereniging actief in haar doel hebben gesteund;
e. Kinderen, die jeugdlid waren en meerderjarig zijn.

6. Onder bijzondere leden wordt verstaan: houders van een ligplaats bij de MWV in De Haukes haven, die niet op een andere wijze lid zijn van de vereniging. Zij hebben geen andere rechten en plichten jegens de vereniging, dan die zijn vermeld in het Jachthavenreglement 'De Sloep' van De Haukes.

7. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt of worden daaronder verstaan leden van verdienste en gewone leden.