Artikelindex

Artikel 6. Verkrijging lidmaatschap

1. Een meerderjarige, natuurlijk persoon dient om als gewoon lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur.

2. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen of betrokkenen als gewoon lid wordt toegelaten.

3. Een gewoon lid kan ten aanzien van zijn echtgenote (echtgenoot), of geregistreerd partner om als partner lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur. Tevens kan een gewoon lid schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur ten aanzien van zijn minderjarige kinderen om als jeugdlid te kunnen worden toegelaten.

4. Militairen van buitenlandse Defensieonderdelen, alsmede donateurs, die tenminste vijf opeenvolgende jaren de vereniging actief in haar doel hebben gesteund, dienen om als buitengewoon lid te kunnen worden toegelaten, daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur.

5. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen of betrokkene, als genoemd in de leden 3 en 4 van dit artikel, als buitengewoon lid wordt toegelaten.

6. Nieuwe gewone leden en nieuwe buitengewone leden worden als zodanig in het ledenregister ingeschreven.

7. Bij afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, door het bestuur wordt hiervan aan betrokkene schriftelijk en met redenen omkleed mededeling gedaan.

8. Tegen een besluit van het bestuur tot afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, kan de betrokkene geen beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
Na afwijzing van toelating als gewoon lid, of als buitengewoon lid, wordt betrokkene niet opnieuw toegelaten.