Artikelindex

Artikel 7. Rechten en plichten der leden

1. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Leden van verdienste en gewone leden hebben daar ieder één stem. Buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.

2. Een opgezegd of een ontzet (geroyeerd) lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering tijdens het agendapunt, waarin zijn beroep tegen het besluit tot het opzeggen van of het ontzetten uit het lidmaatschap wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

3. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben het recht voorstellen in te dienen voor behandeling in de algemene ledenvergadering. Een voorstel moet tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of digitaal, duidelijk geformuleerd worden ingediend bij het bestuur. Buitengewone leden hebben dat recht niet.

4. Leden en buitengewone leden zijn verplicht tot naleving van het bepaalde in de statuten en de reglementen, mede inhoudende de plicht tot naleving van de besluiten van de algemene ledenvergadering, alsmede van het bestuur, de commissies en de havenmeester(s), voor zover deze besluiten voortvloeien uit een door de algemene ledenvergadering daartoe verleende bevoegdheid.