Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is daarom gestart met de verkenningsfase om tot de best mogelijke versterkingsoplossing te komen. In deze eerste nieuwsbrief geven wij een terugblik op afgelopen periode en kijken vooruit naar wat er in het eerste kwartaal van 2024 gaat gebeuren.
dijkversterking 1Overzichtskaart dijkversterking Havendijk

Wat is er gebeurd in 2023?
In 2023 heeft het projectteam van het hoogheemraadschap de eerste stappen gezet om aan de slag te gaan met de dijkversterking van de Havendijk. De eerste gesprekken met ondernemers aan de dijk zijn gevoerd om te horen wat er speelt, er is contact gelegd met de medeoverheden en er is afstemming gezocht met het Maritiem Cluster. Ook is er een intensieve samenwerking opgestart met de Port of Den Helder aangezien zij als beheerder van een groot deel van de dijk veel kennis hebben over het projectgebied. Verder is het technisch team hard bezig geweest om een zogenaamde 'stabiele scope' te krijgen, zodat inzichtelijk is waar de dijk niet meer voldoet aan de norm en welke 'faalmechanismen' er spelen. Een dijk kan op verschillende manier bezwijken of kapot gaan, dat wordt een faalmechanisme genoemd.
De informatie die opgehaald is, is verwerkt in een Plan van Aanpak om subsidie bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan te vragen voor de eerste fase van dit project. De Havendijk is namelijk een primaire kering en wordt versterkt onder het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De projecten in dit programma worden uitgevoerd door 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Meer informatie is te vinden via www.hwbp.nl.

Kennisgeving voornemen en participatie
Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Onderdeel hiervan is het publiceren van een 'Kennisgeving voornemen en participatie' in het Waterschapsblad. In deze publicatie staat aangegeven dat het hoogheemraadschap een project is gestart en er staat ook aangegeven hoe de omgeving ideeën, wensen en aandachtspunten kan doorgeven. Mocht u zelf nog ideeën, wensen en/of zorgen willen doorgeven, dan kunt u dat doen via de omgevingsmanager van dit project, Romee Huisman. De contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief. De kennisgeving en het communicatie- en participatieplan zijn te vinden via onze website.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 23 november heeft het projectteam van de Havendijk de eerste inloopbijeenkomst van de verkenningsfase verzorgd. Met dank aan de Port of Den Helder kon de bijeenkomst gehouden worden op het kantoor van de Port midden in het projectgebied. Het projectteam stond daar samen met medewerkers van de Port of Den Helder klaar om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. We kijken terug op een waardevolle inloopbijeenkomst. Met belangstelling van leden van watersportverenigingen (ook een delegatie van de MWV)  tot ondernemers en bewoners. Het is altijd interessant te horen wat er zo al in de omgeving leeft, wat de waarden van het gebied zijn en waar we als projectteam rekening mee moeten houden.

Aanbesteding verkenningsfase
De verkenningsfase van dit project wordt niet alleen door het hoogheemraadschap uitgevoerd. Om deze fase tot een succes te maken worden we ondersteund door de combinatie TAUW en IV-Infra. Voorafgaand hebben we een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen en zij zijn als combinatie het beste naar voren gekomen als het gaat om de prijs-kwaliteitverhouding. Afgelopen december heeft de Project Start Up (PSU) plaatsgevonden en zijn we officieel van start. Wij kijken ernaar uit om de komende periode samen het ontwerp te maken voor deze belangrijke dijkversterking in het havengebied van Den Helder.

Hoe ziet de komende periode er uit?
Nu het ingenieursbureau aan boord is kunnen we volle bak van start. Het jaar 2024 staat in het teken van een intensieve samenwerking met zowel het ingenieursbureau als de diverse belanghebbenden. In de verkenningsfase onderzoeken we de mogelijke oplossingsrichtingen en deze worden verder in detail uitgewerkt tot kansrijke alternatieven. Vanuit een aantal kansrijke alternatieven volgt één best passende oplossing, oftewel het voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt aan de hand van diverse afwegingscriteria gekozen, denk hierbij aan kosten, duurzaamheid en draagvlak. Naar verwachting wordt het VKA in januari 2025 vastgesteld.

Zeefproces dijkversterking

dijkversterking 2

Zeefproces dijkversterking
In de voorverkenning is al een concrete oplossingsrichting voor een van de dijkvakken ter hoogte van het Nieuwe Diep naar voren gekomen. Voor het Nieuwe Diep I en II wordt nu gedacht aan een kadeverbreding waarbij er én extra kaderruimte wordt gecreëerd, maar ook de waterveiligheidsopgave wordt opgelost. Hiervoor werken we intensief samen met zowel de gemeente Den Helder en de Port of Den Helder, als het Maritiem Cluster. Gelijktijdig met het vaststellen van het VKA wordt er ook een samenwerkingsovereenkomst (SOK) bekrachtigd, zodat er afspraken gemaakt zijn over wensen, eisen, beheer- en onderhoud en kosten.

Wanneer hoort u meer?
Na de zomer van 2024 volgt er weer een nieuwsbrief met de stand van zaken van het project.


Planning Havendijk
2023-2025: Verkenningsfase
2025-2026: Planuitwerkingsfase
2026-2028: Realisatiefase

Waar vindt u meer informatie?
Op www.hhnk.nl/havendijk staat alle informatie over het dijkversterkingsproject. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op via ons contactformulier of het algemene nummer: 072-582 8282 en vraag naar de omgevingsmanager van dit project: Romee Huisman.
Stuur deze nieuwsbrief gerust door. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen, maar wilt u deze voortaan ook rechtstreeks ontvangen? Meld u dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..