Artikel 1 Algemeen

1. De pleziervaartuigen van de vereniging zijn gedurende het door het bestuur vastgestelde watersportseizoen, tegen betaling van de vastgestelde vergoeding beschikbaar voor leden en buitengewone leden in bezit van de juiste brevet aantekening (hierna te noemen: afschrijver)
a. De open zeilboten van de vereniging zijn tevens beschikbaar voor leden van de KMJC/ARZV die in het bezit zijn van het CWO diploma Kielboot II of het examen A-cursus met goed gevolg heeft afgelegd bij een MWV instructeur. De vergoeding is gelijk aan het ledentarief van de vereniging.
b. Vergoeding van gebruik open zeilboten dienen direct op locatie te worden voldaan. Vergoeding van de kajuitzeiljachten en de motorjachten dienen te worden voldaan conform het gestelde in het Huishoudelijk Reglement.
c. De overige vaartuigen van de vereniging worden niet voor recreatieve doeleinden ter beschikking gesteld aan (buitengewone) leden.

2. Het afschrijven van een pleziervaartuig van de Marine Watersport Vereniging is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van het (buitengewone) lid.
Alle pleziervaartuigen van de Marine Watersport Vereniging zijn minimaal verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. De polis dekt alleen de schade die met of door uw afgeschreven pleziervaartuig aan derden (personen of zaken) is toegebracht./
Alle (buitengewone) leden van de Marine Watersport Vereniging zijn verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering voor sportverenigingen.De polis dekt schade aan personen (letsel of benadeling van de gezondheid van personen, al of niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit) en schade aan zaken (beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook verontreiniging of vuil worden, van zaken van anderen dan verzekeringnemer, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit).
De Marine Watersport Vereniging is voor, gedurende en na de afschrijvingsperiode niet aansprakelijk voor alle mogelijke soorten schade (waaronder verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen) van niet-leden (bemanningsleden en eventuele gasten); deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor alle mogelijke (ernstige) schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
Het is de verantwoording van de afschrijver dat niet-leden (bemanningsleden en eventuele gasten) afdoende verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3. Vaargebieden voor de pleziervaartuigen en de daarbij behorende brevetten.
De verschillende typen vaartuigen van de vereniging worden toegelaten in de vaargebieden zoals onderstaand is aangegeven.

Type schip        Binnenwater   IJsselmeer  Waddenzee    Open zee
Optimist              Ja/4b/J             Nee              Nee             Nee
RS-Feva/Neo      Ja/4a/J             Nee              Nee             Nee
Centaur               Ja/4b/A           Ja/A/3           Nee             Nee
Kajuitjacht          Ja/K/1            Ja/K/1          Ja/K/1        Ja/K/1/2
Motorjacht          Ja/M               Ja/M/4b       Ja/M/4b/5     Nee

De bij het type schip gebruikte markeringen hebben de volgende betekenis:
1. Voor bediening van de marifoon moet de schipper in het bezit zijn van een Bedieningscertificaat Marifonie (of MARCOM A/B).
2. Ieder vaargebied dat tot de Nederlandse territoriale wateren wordt gerekend.
3. Alleen bij evenementen tot windkracht 4 Bft, onder begeleiding van tenminste één moederschip.
4. Windrestricties:
a. Alleen tot windkracht 6 Bft.
b. Alleen tot windkracht 5 Bft.
5. Alleen de kortste vaarweg tussen Den Helder en Den Oever.

A. Brevet Centaur.
J. Jeugdbrevet desbetreffend type schip.
K. Brevet Kajuitzeiljacht.
M. Brevet Motorjacht.

Noot:

  • Het bestuur kan toestemming geven tot het bevaren van die gebieden die buiten de verkenningstonnen liggen (open zee), mits men binnen het dekkingsgebied van de verzekering blijft. De afschrijver dient wel in het bezit te zijn van de vereiste kwalificaties.
  • Reizen naar het buitenland zijn niet toegestaan tenzij dit ruim van tevoren is aangevraagd bij het bestuur.
  • Reddings-/zwemvesten zijn verplicht bij het gebruik van de zwaardboten.
  • Het in het bezit hebben van een Bedieningscertificaat Marifonie is niet verplicht voor de motorjachten maar wordt wel ten zeerste aanbevolen. De motorjachten hebben een handheld marifoon aan boord. Het meenemen en gebruik daarvan zonder Bedieningscertificaat Marifonie, is voor eigen risico.

Artikel 2 Registratie en toewijzing

1. Een afschrijver die als schipper over een open zeilboot wenst te beschikken, laat zich daartoe inschrijven in het daarvoor bestemde register bij de dependance “De Sloep”. Het inschrijven kan slechts geschieden indien de afschrijver zijn financiële verplichtingen aan de vereniging heeft voldaan.

2. Een afschrijver die als schipper wenst te beschikken over een kajuitzeiljacht of motorjacht van de vereniging, maakt dit kenbaar door het bij het bestuur indienen van het “Inschrijfformulier Afschrijving”. Het inschrijven kan slechts geschieden indien de afschrijver zijn financiële verplichtingen aan de vereniging heeft voldaan.

3. Toewijzing jachten in de vakantieperiodes.
a. Het bestuur stelt per kalenderjaar de afschrijfperiode vast, waarbij het bestuur nastreeft om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen om een jacht af te kunnen schrijven.
b. Voorinschrijving voor het gebruik van de jachten in de vakantieperiodes is alleen voor (buitengewone) leden mogelijk t/m week zes (6) van het betreffende jaar.
c. Een jacht zal bij de sluitingsdatum van de voorinschrijving in beginsel maximaal twee (2) opeenvolgende weken aan een inschrijver worden toegekend, indien er meer inschrijvers voor dezelfde periode zijn.
d. Met inachtneming van het vorige lid van dit artikel zal, in het geval er meerdere inschrijvers zijn, bij toewijzing van de jachten, de volgende volgorde worden gehanteerd:
I. Een (1) week.
II. Twee (2) opeenvolgende weken.
III. Een (1) midweek afschrijving.
IV. Weekend afschrijving.
V. Dag afschrijving.
e. Indien er meer inschrijvers voor dezelfde periode zijn dan beslist het lot.
f. Bij toewijzing voor het volgende jaar komen diegenen die bij de voorgaande toewijzing zijn uitgeloot het eerst in aanmerking voor toewijzing.
g. Na de toewijzing voor de vakantieperioden, dus na week zes (6), worden de inschrijvingen voor de jachten, die niet zijn volgeboekt, op volgorde van aanvraag gehonoreerd.
h. De kosten voor de afschrijving zullen via automatische incasso worden geïnd uiterlijk binnen veertien dagen na het versturen van de toewijzing.
i. Bij afschrijving van jachten dienen de afschrijvers een borgsom te betalen. Indien de afschrijver de overgave/overname lijsten en het schaderapport terugstuurt zal deze borg, na goedkeuring en/of na een eventuele verrekening, zo spoedig worden teruggeboekt.

4. Niet gebruiken van een toegewezen jacht.
Indien een jacht is toegewezen, maar niet zal worden gebruikt, dient de afschrijver het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk te informeren. Afschrijvingskosten en liggelden blijven echter verschuldigd, tenzij het jacht aan een andere afschrijver kan worden toegewezen.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om de financiële overeenkomst te ontbinden.

Uitzonderlijke gevallen kunnen zijn:
- Overlijden of ernstige ziekte van de afschrijver of een naast familielid.
- Noodzakelijke medische ingreep die ondergaan moet worden door de afschrijver, diens partner of een kind.

5. Eén of meerdaagse georganiseerde evenementen:
a. Het bestuur stelt per kalenderjaar de inschrijvingsdatum voor dit soort evenementen vast.
b. Aan de hand van de binnengekomen aanvragen worden pleziervaartuigen toegewezen.
c. Bij meerdere aanvragen beslist het lot, waarbij degene die bij een voorgaand evenement waren uitgeloot het eerst in aanmerking komen.
d. Het bestuur is bevoegd pleziervaartuigen te reserveren voor dit soort evenementen.
e. Na toewijzing van pleziervaartuigen voor evenementen worden de pleziervaartuigen, die niet zijn toegewezen, op volgorde van aanvraag toegewezen, ongeacht of er dan aan het evenement wordt deelgenomen.

6. Met de pleziervaartuigen van de vereniging kan worden deelgenomen aan wedstrijden of training, mits het bestuur daarmee heeft ingestemd.
a. Afschrijvers, die deelnemen aan wedstrijden of tochten, waarbij zij de vereniging vertegenwoordigen, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van door het bestuur vooraf bepaalde kosten. De prijzen gewonnen in dergelijke evenementen, worden eigendom van de vereniging.
b. Uitsluitend voor wedstrijden uitgeschreven door de MWV worden de jachten zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is, aan de (buitengewone) leden beschikbaar gesteld. Voor wedstrijden georganiseerd door anderen dan de MWV, geldt het normale vastgestelde tarief.

Artikel 3 Gebruik jachten

1. Verantwoordelijkheden van de afschrijver:
a. Bij het aan boord komen onderzoekt de afschrijver of het jacht en de inventaris in goede staat verkeren en vermeldt dit, eventueel met de bijzonderheden, op de inventarislijst van zijn voorganger. Een afschrift van deze lijst dient te worden opgestuurd aan het bestuur.
b. De afschrijver is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het jacht en de inventaris.
c. Aanwijzingen met betrekking tot het jacht, door of namens het bestuur gegeven, dienen door de afschrijver te worden opgevolgd.
d. De afschrijver dient het scheepsjournaal op de voorgeschreven wijze bij te houden.
e. Indien schadevaren ontstaat met andere schepen en/of eigendommen van derden, zorgt de afschrijver, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, dat daarvan door een bevoegde instantie proces-verbaal wordt opgemaakt.

2. Onverminderd het vermelden in het scheepsjournaal dient de afschrijver telefonisch (zie lid 7) aan het bestuur kennis te geven van:
a. Vertraging tijdens vaartochten waardoor de ingeschreven tijdsduur zal worden overschreden.
b. Elk geval van schadevaren.
c. Schade of gebreken waardoor de toestand van het jacht nadelig wordt beïnvloed.
d. Ongevallen overkomen aan personen.
e. Verleende assistentie aan het jacht waaruit kosten (kunnen) voortvloeien.

3. Voor rekening van de afschrijver komen, behalve de kosten van eventuele schade aan het jacht en/of de inventaris (zulks ter beoordeling van het bestuur), de kosten voortkomend uit het genoemde in lid 2 van dit artikel, alsmede brug-, sluis-, kanaal-, haven- en kadegelden, sleeplonen, kosten van loodsen, kosten van brandstof, drinkwater, walstroom en dergelijke. Indien een vaartocht later wordt beëindigd dan het tijdstip van toewijzing, kan de afschrijver, ter beoordeling van het bestuur, worden aangesproken voor de door zijn aflosser gemaakte kosten voortvloeiende uit zijn handelen.

4. Overdragen jacht elders:
* De afschrijver is verplicht er zorg voor te dragen dat het jacht op de afgesproken datum terug is in de thuishaven.
* Met de volgende afschrijver kan, in overleg met en na toestemming van het bestuur, worden overeengekomen het jacht elders over te dragen.
* Indien het jacht, door overmacht, niet in de thuishaven kan worden overgedragen, dan is de afschrijver verplicht het bestuur (zie lid 7) hiervan in kennis te stellen. Alle extra kosten verbonden aan het elders achterlaten en de daarmee gepaard gaande problemen met het overdragen van het jacht, dan wel kosten die gemaakt moeten worden voor het terugbrengen van het jacht naar de thuishaven, kunnen aan de eerste afschrijver in rekening worden gebracht.

5. Overgave/overname
* Van de afschrijver en bemanning wordt verwacht dat zij het jacht gedurende de vaart schoonhouden en aan het eind van de vaarperiode schoon overdragen. Indien het schip niet schoon wordt opgeleverd zullen de schoonmaakkosten conform de tarievenlijst worden afgetrokken van de borgsom.
* De voorraden brandstof, drinkwater en gas dienen te worden aangevuld. Zo nodig ook de smeerolie en overige vloeistoffen. Aangekochte gasflessen kunnen, mits de bon is bewaard, worden gedeclareerd bij het bestuur.
* Een bestuurslid of mentor kan steekproefsgewijs bij een overgave/overname een jacht op netheid en juist gebruik van journaal en overdrachtslijsten controleren.

6. De overgave/overname tijden van de jachten van de vereniging zijn als volgt:

Type afschrijving     Overgave     Overname
Dag                              08.00            22.00
Weekend                   vr 14.00         zo 18.00
Midweek                  ma 08.00        vr 12.00
Week                         vr 14.00         vr 12.00

7. Contact gegevens Bestuur (de Commat is in deze het aanspreekpunt)
* Telnr : 0889532253 bgg 06-25442076
* Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


In alle niet voorziene gevallen besluit het bestuur.