Overname schip bij vertrek

Bij de aankomst op de M.W.V-haven krijgt u van de dienstdoende havenmeester de sleutel van het jacht. U wordt verzocht de inventaris en het schip aan de hand van de uitgebreide inventarislijsten na te lopen en uw bevindingen op het overnamerapport te vermelden. Eventuele tekorten dienen aangevuld te worden, door uw voorganger cq havenmeester, zodat u er zeker van bent met een complete inventaris te vertrekken. Na uw tocht word deze controle wederom uitgevoerd.

De bovenbeschreven procedure lijkt omslachtig, echter de methode staat er borg voor dat de inventaris compleet blijft en heeft het bijkomende voordeel dat u zo in korte tijd leert waar alles te vinden is. Meldt u de tekortkomingen achteraf, dan kunnen deze niet meer verhaald worden op de vorige afschrijver en zullen daarom in beginsel aan u toegerekend worden.

Overgave schip bij terugkeer

Het schip wordt aan het eind van de vaarperiode terug verwacht in de haven van de MWV. Wilt u trachten om die dag voor 12.00 uur het schip schoongemaakt te debarkeren. De volgende afschrijvers kunnen om 16.00 uur embarkeren. Dit geeft de havenmeester, mentor of COMMAT een paar uur de tijd om een en ander te controleren en zo nodig te verhelpen.

Na uw tocht controleert u, samen met de COMMAT/opvolger of vervangend bestuurslid, de inventaris, waarna u de controlelijsten achter in de klapper invult en een overgave rapport met bevindingen opstuurt naar het secretariaat van de vereniging. 

Van schipper en bemanning wordt verwacht dat zij het schip gedurende de vaart schoonhouden en aan het eind van de vaarperiode schoon achterlaten. Zeker moeten wc-pot en omgeving, gastoestel, randen onder de luiken en de banken onder de kussens worden gereinigd. Het kommaliewant moet schoon en opgeruimd achtergelaten worden, net zo als u het graag zou willen aantreffen.

De zeilen en schoten moeten netjes worden opgeborgen. Het grootzeil blijft aan geslagen onder de huik over de giek. Zet de kussens overeind om te luchten en/of te drogen. De clubvlag moet neergehaald en op de juiste plaats opgeborgen worden. 

De voorraden brandstof, drinkwater en gas dienen weer te worden aangevuld. Zonodig ook de voorraad smeerolie en gedistilleerd water aanvullen. Aangekochte gasflessen kunnen, mits de bon bewaard, gedeclareerd worden bij het bestuur.

Overdragen schip elders

De schipper die een MWV jacht heeft afgeschreven, is verplicht er zorg voor te dragen dat het jacht op de afgesproken datum terug is in de thuishaven.

Met de volgende afschrijver kan, in overleg met en na toestemming van het bestuur, worden overeengekomen het schip elders over te dragen.

Indien het schip niet in de thuishaven wordt overgedragen dient voor wat betreft overname en overgave te handelen als in de haven van Den Helder. Men krijgt/geeft dan de sleutel aan zijn voorganger/aflosser.

Indien het schip niet in de thuishaven kan worden overgedragen en er sprake is van overmacht, dan is de schipper verplicht het bestuur, bij voorkeur de COMMAT, hiervan in kennis te stellen. Zijn de bestuursleden niet bereikbaar dan kan hij zich in verbinding stellen met de havenmeester. Hierna kunnen afspraken gemaakt worden hoe de volgende afschrijver kan worden gewaarschuwd.

Alle extra kosten verbonden aan het elders achterlaten en de daarmee gepaard gaande problemen met het overdragen van het schip, dan wel kosten die gemaakt moeten worden voor het terugbrengen van het schip naar de thuishaven, kunnen conform artikel 22 en 24 van het huishoudelijk reglement aan de eerste afschrijver in rekening worden gebracht. 

Waar sprake is van overmacht kan de verantwoordelijkheid voor mensen en materieel een schipper tot de beslissing brengen een jacht elders achter te laten. Deze beslissing dient hij tegenover het bestuur aannemelijk te maken. Een wijziging in afspraken door overmacht is meestal voor beide elkaar opvolgende afschrijvers een vervelende zaak. Het is in onze vereniging echter gebleken dat men door onderling overleg in een sportieve sfeer vaak de problemen op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze kan oplossen.

Het bestuur ziet het als haar taak, in het belang van alle betrokkenen, in dit soort zaken een leidende en beslissende rol te spelen.

Wat zelf mee te nemen

Voor beddengoed, (lakens/slopen), handdoeken, theedoeken en vaatdoeken dient u zelf zorg te dragen. Ter bescherming van het schip dient de bemanning aan boord zacht schoeisel met niet afgevende zolen te dragen. 

Algemene Wenken

Het verdient aanbeveling om enige dagen voor vertrek de COMMAT of havenmeester te bellen voor de laatste nieuwtjes. Mocht u voor het eerst, of na lange tijd  met een schip weggaan, benader dan de Mentor of COMMAT die u nog eens tekst en uitleg geeft over het schip.

Houdt het journaal zorgvuldig en leesbaar bij, mentor en COMMAT halen er veel gegevens uit voor het onderhoud. Geconstateerde tekorten, gebreken en voorstellen worden ingeschreven in het journaal en het overgave rapport.

Raadpleeg voor vertrek de klapper voor wat betreft het gebruik van de motor, de zeilvoering, navigatieverlichting, marifoon, het manoeuvreren met het schip en de veiligheids- en reddingsmiddelen.

De inventaris heeft zoveel mogelijk een vaste plaats. Verander daar niets aan, de volgende bemanning zal u dankbaar zijn.

Onderhoud van het schip en inventaris en het verhelpen van kleine defecten kunnen door de bemanning worden uitgevoerd. De havenmeester kan indien nodig assistentie verlenen.

Alle schade en defecten moeten aan de havenmeester worden voorgelegd, waarna in overleg tot een oplossing gekomen kan worden. Zo nodig moet de COMMAT geraadpleegd worden. Indien een defect buiten de thuishaven optreedt en ook aldaar moet worden gerepareerd, dient u dit na binnenkomst te melden bij de COMMAT en bij diens afwezigheid de havenmeester.

Schadevaringen en aan de grond lopen dienen zo spoedig mogelijk mondeling en schriftelijk aan het bestuur te worden vermeld. Dit kunt u doen door het volgende formulier te downloaden: Formulier Schadevaren

Bedenk dat bij het aan de grond lopen de reddingsmaatschappij u goedkoper helpt dan een sleepbedrijf.

Het is te overwegen een reisverzekering af te sluiten die u dekt tegen grote onkosten.

Belast de motor nooit voluit, het levert weinig extra kracht of snelheid, het kost slechts meer brandstof. Bovendien vergroot het de kans op storingen door versnelde slijtage.

Controleer:

  • voor het starten of de koelwaterklep open staat en of er water uit de uitlaat komt;
  • of de wijzer van het brandblusapparaat nog in het groen staat;
  • de verbanddoos, aangeraden wordt zelf ook het e.e.a. mee te nemen;

Het is ondoenlijk om alle kaarten gedurende het seizoen bijgewerkt te houden, er is dus een kans dat ze niet up-to-date zijn. Wilt u dit wel dan zult u daar zelf voor moeten zorgen.

Na afloop van uw vaarperiode dient u alle relevante formulieren getekend terug te sturen naar het secretariaat.

Alleen dan zal er een snelle afhandeling kunnen plaatsvinden.

Steekproefsgewijs zal het bestuur het schip van het lid overnemen om de algehele toestand te controleren alvorens de nieuwe afschrijver gebruik mag maken van dat schip.

Wenst u een jacht af te schrijven, lees dan vooraf goed de voorwaarden  door.  Voor het daadwerkelijk verzoek voor afschrijving maak dan gebruik van de navolgende link: afschrijven MWV jacht